Ondersteuning Ouderinitiatieven

Inleiding

Mensen met een beperking die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan om ‘zo gewoon mogelijk’ te wonen: kleinschalig, in een gewone woonwijk, waar zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Om dat te realiseren nemen ouders van jongvolwassenen en kinderen met een beperking soms het initiatief om zelf een woonvorm voor een kleine groep op te zetten en te beheren. In Nederland zijn er een paar honderd van dergelijke initiatieven. Om deze ouderinitiatieven te ondersteunen heeft Auke Blaauwbroek samen met Piet de Kroon opgericht.

O² staat voor ondersteuning Ouderinitiatieven

Samen met besturen, ouders en bewoners helpen wij met het zo scherp mogelijk formuleren en uitwerken van ideeën over de verdere ontwikkeling van een initiatief. Daarbij komen onderwerpen aan de orde, zoals: wat wordt precies onder goede zorg en ondersteuning verstaan en welke afspraken horen daar bij; wat zijn minimale kwaliteitseisen en wat kan aanvullend worden georganiseerd; wat kan of moet gezamenlijk ondernomen worden en welke keuzes blijven individueel; in welke mate worden zorg en ondersteuning uitbesteed of zelf uitgevoerd; hoe verhouden professionele en informele zorg zich tot elkaar; waar begint de betrokkenheid van ouders en vrijwilligers en waar houdt die op; hoe ziet de onderlinge verhouding tussen bestuur en leden er uit; wat is er nodig voor continuïteit op langere termijn. organiseert het gesprek hierover en ziet erop toe dat er een duidelijk beeld ontstaat hoe verder te handelen en met welk perspectief.

Op verzoek wordt daarnaast als onafhankelijk deskundige ingezet in het kader van de formele kwaliteitszorg. In dat verband wordt bijvoorbeeld gericht onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoners en kunnen afspraken gemaakt worden over het leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsrapport. Indien nodig zorgt voor onafhankelijke mediation en bemiddeling bij conflicten en wordt gerichte coaching voor besturen georganiseerd.

We zijn met veel enthousiasme begonnen met ons ouderinitiatief. Nu enkele jaren later staan we voor nieuwe vraagstukken en het is fijn dat we daarbij ondersteund worden door O2.
Logo o2 schuin

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Auke