Auke Blaauwbroek (1961) is een zeer ervaren bestuurder en adviseur. Zijn ambitie is om op strategisch niveau verbinding te leggen tussen maatschappelijke organisaties om zo complexe maatschappelijke opgaven te kunnen vervullen. Processen doorziet hij als geen ander en hij legt de vinger op de zere plek. Oorspronkelijk opgeleid als neerlandicus heeft Auke na enkele jaren hoger onderwijs gekozen voor het advieswerk. Zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein heeft hij zijn ervaring als adviseur opgebouwd. Na 8 jaren advieswerk heeft Auke gekozen om verder te gaan als bestuurder. Voor de FNV heeft hij enkele jaren als regiomanager gewerkt in Zuidwest Nederland om vervolgens naar Brussel te verhuizen. Daar heeft hij gewerkt als liaison tussen de Europese instellingen en de aangesloten bonden binnen de FNV om vervolgens weer als adviseur betrokken te raken bij het fusieproces van de FNV-bonden. In dezelfde periode is hij politiek actief geweest als raadslid. In 2012 is Auke wethouder geworden en na zijn bestuursperiode is hij werkzaam als zelfstandig adviseur en als bestuurder in het publieke domein. Hij heeft gewerkt als adviseur in grote gemeenten als Helmond, Oss, Kerkrade, Heerlen en voor landelijke opdrachtgevers. Sinds mei 2018 werken Ranjith en Auke samen binnen de StrategieCentrale.

Auke
Samenwerken tussen organisaties behelst veel meer dan het maken van bestuurlijke afspraken
Auke Blaauwbroek - De StrategieCentrale

Even voorstellen!

Auke en Ranjith kennen elkaar al enkele jaren. Toch weten ze nog niet alles van elkaar. Enkele vragen die Ranjith aan Auke heeft gesteld.

  • Wat betekent strategie voor je?

Een leuke vraag om mee te beginnen. Strategie is de weg die je af wil leggen om bij het gestelde doel te komen. Ik zie in veel organisaties dat strategie in eerste instantie wel wordt besproken, maar niet altijd consequent wordt uitgevoerd. Actuele ontwikkelingen zorgen voor acuut handelen en dan wordt de gekozen strategie vaak losgelaten. Ook leidt politieke druk veelal tot een incidentele aanpak waarbij afgeweken wordt van de gekozen route. Ik ben er voorstander van dat strategische discussies de leidraad zijn voor het handelen van de organisatie. Bij elke ontwikkeling of politiek besluit betekent dat de discussie opnieuw gevoerd moet worden. Zo houd je de organisatie op koers en creëer je duidelijkheid voor medewerkers en buitenwacht. Met deze boodschap willen we onze opdrachtgevers ondersteunen en samen met hen oplossingen bedenken voor strategische opgaven waar ze voor zijn komen te staan.

  • Wat vind je het grote verschil tussen het bestuurlijke en het ambtelijke perspectief?

Ha, tussen het ambtelijk en bestuurlijk handelen zitten grote verschillen. Kort door de bocht neemt de bestuurder het besluit dat ambtelijk wordt uitgevoerd. Daar heb je het eerste verschil te pakken. Idealiter heeft de ambtelijke ondersteuner het te nemen besluit goed voorbereid, zodat de bestuurder de risico’s kent en weet welke consequenties er aan het besluit kleven en hij of zij het besluit goed kan verkopen en verdedigen. Daar hebben we het tweede verschil. Het derde verschil zit in het belang, de bestuurder legt vaak de focus op het externe belang (maatschappelijk en politiek belang) terwijl de ambtelijk ondersteuner ook het interne en organisatiebelang vertegenwoordigt. In een goed samenspel tussen ambtelijk medewerker en de bestuurder zijn deze verschillen te overbruggen. Maar een dergelijk samenspel vergt veel communicatie en inlevingsvermogen van beide partijen en wanneer beiden het spel adequaat spelen bevordert dat de kwaliteit van de besluitvorming.

Leg de bestuurlijke en ambtelijke ambities naast elkaar en creëer zo de basis voor een duurzame samenwerking’
Auke Blaauwbroek - De StrategieCentrale
  • Wat zijn de succesfactoren voor samenwerking?

Binnen onze organisatie maken we onderscheid tussen strategische vragen op organisatieniveau en op het niveau van samenwerking tussen organisaties. Samenwerking tussen lokale overheden vindt bijvoorbeeld vaak plaats op basis van gemeenschappelijke regelingen waarin veel is vastgelegd. Samenwerking met andere publieke en private partners gebeurt steeds meer op basis van netwerkvorming. Deze laatste vorm van samenwerking intrigeert me. Er worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt die eens in de zoveel tijd weer worden getoetst. Deze vorm van samenwerking is vaak vooral inhoudelijk gericht, op het samen bereiken van doelen waarbij alle organisaties input leveren en elkaar vertrouwen. Transparantie en open communicatie zijn daarbij doorslaggevende succesfactoren en dubbele agenda’s zijn een taboe.

  • Hoe typeer je deze vorm van samenwerking in Brabant?

In Brabant en in Limburg zijn we makkelijk in staat om contact te maken en elkaar te vinden. Het relationele aspect is in netwerken een belangrijke factor. Als we elkaar gevonden hebben, dan is het makkelijk om snel afspraken te maken en doelen te formuleren. Ik constateer wel dat we elkaar dan wel eens aankijken wie nu het initiatief neemt, omdat geen enkele partij zich vaak beter vindt dan de andere. Vanuit de StrategieCentrale weten we dan hoe te handelen, we kunnen de regie tijdelijk voeren en partijen meenemen in de eerste stappen van netwerkvorming. Wanneer het netwerk er eenmaal staat bieden we vaak onderhoud. Vergelijk het met het onderhoud van een auto, regelmatig even olie bijvullen en op gezette tijden een wat meer grondig onderhoud.

  • Waar staat de StrategieCentrale over 10 jaar?

Wij hebben de droom om op basis van onze expertise, kennis en ervaring een innovatieve adviesorganisatie te ontwikkelen. Wij hebben plezier in ons werk en willen dat graag delen met onze opdrachtgevers. We zoeken en zien kansen om zaken anders aan te pakken en vinden het mooi om dat samen op te pakken met onze klanten. Onze overtuiging is dat we door samen te werken juist verder komen. Vandaar ook dat we een community zijn gestart, mensen en organisaties met elkaar verbinden en kennis en ervaring met elkaar delen. Zo dragen we zelf ook bij aan ons ideaal om publieke waarde toe te voegen, altijd en overal waar we werken. Onze droom is verder bescheiden, we willen een fijne club van excellente professionals om ons heen, die lol hebben in het werk dat we uitvoeren.

Geef het strategische vermogen van je organisatie een boost

Team