Complexiteit reduceren tot de kern
StrategieCentrale levert strategisch vermogen. Onze klanten in het publieke domein staan voor complexe vraagstukken. Met ons vermogen helpen we onze klanten om de complexiteit te reduceren tot de kern, brengen we de beslisruimte en scenario’s in kaart en stippelen we een tijdspad uit om tot resultaat te komen. Verwacht van ons geen dikke rapporten of ingewikkelde modellen. De StrategieCentrale levert energie, heldere plannen en duidelijke infographics.

Onderzoek positionering & regionale samenwerking Sociaal Domein Gemeente Oirschot

Het sociaal domein van de gemeente Oirschot beweegt zich in drie verschillende subregio’s. Dat maakt bestuurlijke en ambtelijke samenwerking complex en inefficiënt. De StrategieCentrale onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het gehele sociale domein onder te brengen in één subregio en draagt zorg voor een adequate implementatie.

Strategische Communicatie- ontwikkeling College B&W Bergen op Zoom

De StrategieCentrale ondersteunt het College van B&W in Bergen op Zoom met het ontwikkelen van een strategische communicatiefunctie die past binnen de in gang gezette organisatieontwikkeling. Daarvoor wordt een nieuw strategisch team ontwikkeld binnen de nieuwe organisatie die het bestuur en de ambtelijke top adviseert rond strategische vraagstukken en complexe bestuurlijke dossiers.

Kwartiermaker Arbeidsmigratie provincie Noord-Brabant

Samen met Het PON was de StrategieCentrale kwartiermaker voor de provinciale aanpak Arbeidsmigratie. Het resultaat was een Plan van Aanpak waarmee de provincie de komende jaren kan sturen op dit vraagstuk: welke inhoudelijke keuzes zijn er te maken, welke partijen zijn daarbij nodig, wat is de rol van de provincie en hoe organiseer je deze samenwerking?

Landelijk Programmamanagement Zorg- en Veiligheidshuizen

Tweejarige procesbegeleiding met de ambitie de zorg- en veiligheidshuizen te ontwikkelen als de regionale centra voor complexe casuïstiek.

Kerntaken discussie & inzichtelijkheid begroting

Verschillende gemeenten stonden enkele jaren geleden voor ingrijpende bezuinigingen. Hoe keuzes te maken, wat zijn de knoppen om aan te draaien en welke taken zijn nu eigenlijk onze kerntaken? Info graphics gaven in één oogopslag antwoord op deze vragen.

Procesondersteuning aanbesteding Jeugdzorg drie gemeenten

De drie gemeenten willen de kwaliteit van de Jeugdzorg duurzaam borgen door deze aan te besteden.

Fusie twee veiligheidshuizen tot Veiligheidshuis Parkstad

Kerkrade en Heerlen hebben hun veiligheidshuis samengevoegd tot een veiligheidshuis en beter gepositioneerd in een veranderende en dynamische omgeving binnen het zorgdomein en het veiligheidsdomein.

Smart City Strategie: welke technologische ontwikkelingen komen er aan?

Nieuwe technologieën kunnen gemeenten helpen om hun maatschappelijke ambities te behalen. Maar wat zijn slimme oplossingen, en wat vraagt dit aan kennis, skills en capaciteit van een gemeente? Voor een gemeente ontwikkelden we een strategie om antwoord te bieden op deze vragen.

Procesbegeleiding fusie afdeling Werk & Inkomen Helmond en Someren met Atlantgroep

Twee gemeenten hebben hun afdelingen Werk & Inkomen samengevoegd met de sociale werkvoorziening in Helmond en de onderhandelingen met OR en Georganiseerd Overleg zijn begeleid geweest door een medewerker van de StrategieCentrale.

Ontwikkeling geïntegreerd aanbod aan lokale overheden rond gemeenschapshuizen

In samenwerking met een cultureel centrum en Sportservice Noord Brabant wordt gewerkt aan een propositie aan lokale overheden om vraag van lokale overheden rond integrale aanpak sociaal domein te verbinden met aanbod van gemeenschapshuizen.
Strategisch vermogenComplexiteit reduceren tot de kern